Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescător descrescător

CALENDAR ADMITERE CLASA A IX-A 2015-2016

 CALENDARUL ADMITERII

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul școlar 2015-2016
 
DATA LIMITĂ/PERIOADA
EVENIMENTUL
Pregătirea admiterii
31 ianuarie 2015
Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
1 martie 2015
Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
1 mai 2015
Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere
7 mai 2015
 
Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
15 mai 2015
Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
11 - 29 mai 2015
Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare
17 iunie 2015
Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
19 iunie 2015
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a
2 iulie 2015
Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene
3 iulie 2015
 
Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a.
6 iulie 2015
Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ
Probele de aptitudini
21-22 mai 2015
Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
25-26 mai 2015
Înscrierea pentru probele de aptitudini
27-30 mai 2015
Desfășurarea probelor de aptitudini
1 iunie 2015
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
2 iunie 2015
Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini
19 iunie 2015
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați
2 iulie 2015
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere  
3 iulie 2015
Validarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă
6 iulie 2015
 
Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
21-22 mai 2015
Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
25-26 mai 2015
Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
27-30 mai 2015
Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
1 iunie 2015
Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
2 iunie 2015
Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
3-4 iunie 2015
Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
9 iunie 2015
Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
10 iunie 2015
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
15 mai 2015
Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
19 iunie 2015
Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
6-8 iulie 2015
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
9-11 iulie 2015
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Prima etapă de admitere în învățământul liceal  de stat pentru candidații din seria curentă, precum  și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015-2016
3 – 7 iulie 2015
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea
3 - 7 iulie 2015
Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fișele de înscriere
4 – 8 iulie 2015
Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator
9 iulie 2015
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
10 iulie 2015
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere
11 - 12 iulie 2015
Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia națională
13 iulie 2015
Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor
14 iulie 2015
Repartizarea computerizată în învățământul liceal  de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului școlar 2015 - 2015
15 iulie 2015
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal  de stat din județ/municipiul București
15 iulie 2015
Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal  a listei candidaților repartizați în acea unitate
16 iulie -24 iulie 2015
Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
A doua etapă de admitere în învățământul liceal  de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
15 iulie 2015
Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
16-17 iulie 2015
Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă
18 iulie 2015
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
15 - 20 iulie 2015
Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii
20 iulie 2015
Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini
Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă
15-21 iulie 2015
Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori
22 iulie 2015
Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul Național de Admitere
23 iulie 2015
Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii
23 iulie 2015
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal  de stat
Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal  de stat a listei candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă
23 -24 iulie 2015
Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua
24 iulie 2015
Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal  de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape ale admiterii
27-30 iulie 2015
Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat la primele două repartizări computerizate.
A treia etapă de admitere în învățământul liceal  de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
1 august 2015
Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor  de limbă modernă ori maternă
31 august 2015
Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
1-2 septembrie 2015
Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor  de limbă modernă sau maternă
3-4 septembrie 2015
Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare
7 septembrie 2015
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării
Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
1 mai 2015
Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18
06.01.2015

Rezultate selectie dosare pentru concurs

 

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU
OCUPAREA POSTURILOR DE  1.5 NORME ÎNGRIJITOR
 
 
NR.
CRT.
NUMELE ȘI PRENUMELE
OBSERVAȚII
CONCLUZII
1.
Zîmbroianu Elena
-           
ADMIS
2.
Lazăr Eugenia
-           
ADMIS
3.
Oprea Maria Adina
-           
ADMIS
4.
Stănescu Elena
-           
ADMIS
5.
Moraru Luminița Vasilica
 Documentele depuse la dosar cu erori:
-data eliberării modificată la adeverința medicală.
-cazier copie xerox  și NU are original.
RESPINS
 
 
Presedintele comisiei de concurs,
Director prof.

 

Prof. Rodica Popescu
 
 
 
 
 
Tel/Fax +40 344 80 20 70
www.liccuza.ro |liccuza@gmail.com
19.12.2014

CALENDAR BACALAUREAT 2014

CALENDARUL

examenului de bacalaureat național – 2014

Sesiunea iunie-iulie 2014

 

26 – 30 mai 2014

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

30 mai 2014  

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 - 12 iunie 2014

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

11 - 13 iunie 2014

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare

orală în limba maternă – proba B

16 – 20 iunie 2014

Evaluarea competențelor digitale – proba D

23 - 27 iunie 2014

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

30 iunie 2014  

Limba și literatura română – proba E)a) – probă scrisă

1 iulie 2014  

Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

2 iulie 2014  

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

4 iulie 2014  

Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie 2014  

Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie 2014

Depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)

8 -10 iulie 2014  

Rezolvarea contestațiilor

11 iulie 2014  

Afișarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2014

 

14 – 18 iulie 2014

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

18-19 august 2014  

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

18-19 august 2014  

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19 -20 august 2014  

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

21 - 22 august 2014  

Evaluarea competențelor digitale – proba D

25 august 2014  

Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă

26 august 2014  

Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 august 2014  

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

29 august 2014

Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă

1 septembrie 2014  

Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)

2-3 septembrie 2014

Rezolvarea contestațiilor

4 septembrie 2014  

Afișarea rezultatelor finale

08.11.2013

CALENDARUL EVALUĂRII NAȚIONALE 2014

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE

A EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014

 

 

 

 

         13 iunie 2014                    Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

         16-18 iunie 2014              Înscrierea la Evaluarea Națională

         23 iunie 2014                    Limba și literatura română - probă scrisă

         24 iunie 2014                    Limba și literatura maternă - probă scrisă

         25 iunie 2014                    Matematica - probă scrisă

         27 iunie 2014                    Afișarea rezultatelor (până la ora 16)

         27 iunie 2014                    Depunerea contestațiilor (orele 16 - 20)

         28 iunie-30 iunie 2014     Rezolvarea contestațiilor

         1 iulie 2014                       Afișarea rezultatelor finale după contestații

08.11.2013

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2014-2015

 

CALENDARUL ADMITERII

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul școlar 2014-2015

  - EXTRAS –

 

DATA LIMITĂ/

PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii

1 mai 2014

Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică

12 - 30 mai 2014

Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare

20 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a

4 iulie 2014

 

Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere

7 iulie 2014

Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ

Probele de aptitudini

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

26-27 mai 2014

Înscrierea pentru probele de aptitudini

28-30 mai 2014

Desfășurarea probelor de aptitudini

2 iunie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

3 iunie 2014

Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini

7 iulie 2014

 

Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

26-27 mai 2014

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

28-30 mai 2014

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

2 iunie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

4-5 iunie 2014

Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

10 iunie 2014

Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

15 mai 2014

Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

20 iunie 2014

Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi

7-9 iulie 2014

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi

10-12 iulie 2014

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Prima etapă de admitere în învățământul liceal  de stat pentru candidații din seria curentă, precum  și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

4 – 8 iulie 2014

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

5 – 9 iulie 2014

Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator

15 iulie 2014

Repartizarea computerizată în învățământul liceal  de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014 - 2015

16 iulie 2014

Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal  a listei candidaților repartizați în acea unitate

17 iulie -25 iulie 2014

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

A doua etapă de admitere în învățământul liceal  de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014 - 2015

16 iulie 2014

Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

17-18 iulie 2014

Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

16 - 21 iulie 2014

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii

21 iulie 2014

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

16-22 iulie 2014

Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori

24 iulie 2014

08.11.2013

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE