Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Știri

Știri din anul școlar : după : crescător descrescător

Anunt clasa a IX a

Anunț

Depunerea dosarelor de înscriere în  clasa a IX a 

pentru anul școlar 2014-2015

se va face după următorul program

17-18 iulie 2014

21-25 iulie 2014

între orele 9.00-16.00

                                 Director,

                               prof.Rodica Popescu

21.07.2014

Adresa mobilitate

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA
Compartimentul managementul resurselor umane  

Nr. 879/09.04.2014

            

                  Către unitățile de învățământ cu personalitate juridică In atenția doamnei/ domnului director,

 

                 Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial, partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014 a Deciziei Curții Constiționale nr. 106/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.253 alin. (1) lit.a și b din Legea Educației Naționale nr.1/ 2011, până la emiterea unor noi reglementări, în conformitate cu prevederile art.147, alin. (1) din Constituția României și cu adresa MEN nr. 37 452/ 07.04.2014:

1)   posturile didactice/ catedrele vacante propuse pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, începând cu 01 septembrie 2014, de cadrele didactice netitulare ca urmare a modificării contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, în baza art.253 din Legea Educației Naționale nr.1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare s-au publicat cu mențiunea „Post suspendat-Decizia Curții Constituționale nr. 106/2014 "

2)   aceste posturi nu vor fi utilizate la acțiunile de mobilitate din perioada 09-30 aprilie

2014;

3)   unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze la avizier și pe site-ul propriu al școlii ( dacă există) lista posturilor/ catedrelor, precum și condițiile specifice dacă au fost validate de comisia județeană de mobilitate a personalului didactic;

4)   se suspendă depunerea și înregistrarea la secretariatul unităților de învățământ a cererilor cadrelor didactice netitulare care solicită modificarea contractelor individuale de muncă în baza art. 253 din Legea Educației Naționale nr.1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;

 

Celelalte acțiuni ale mobilității personalului didactic programate pentru perioada 09-30 aprilie 2014 se desfășoară conform Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul M.E.N nr. 5451/ 2013, modificată și completată

 


 INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

HORIA TOMA

 

Președintele Comisiei de mobilitate,                                                          Inspector Școlar General adj.

Insp. Șc. cu managementul resurselor                                      Prof. Tudor lancu / Prof. Elisabetta Bianca Ciulac

PROF. NICOLAF. OPREA ANGELESCU

 

09.04.2014

Anunț sistare pregătiri clasa a V-a.

ANUNȚ

 

 

           ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII DE CLASA a-IV-a LA LB. ENGLEZĂ ȘI MATEMATICĂ SE SISTEAZĂ DIN MOTIVE TEHNICE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 2 APRILILE 2014.

 

 

 

D I R E C T O R,

PROF. RODICA POPESCU

01.04.2014

LUNA PĂDURII:15 martie-15 aprilie 2014

                      Sâmbătă, 29 martie 2014, Primăria Municipiului Ploiești a organizat o sesiune de împădurire, coordonată de  Regia Autonomă de Servicii Publice , prin doamna Viorica Avram, având ca parteneri locali S.C. Servicii Gospodărire Urbană Ploiești, S.C. Transport Călători Express S.A. , sposorul fiind S.C.Timken Ploiești. Acțiunea s-a desfășurat pe Centura de est a orașului și a constat în plantarea a 3000 de puieți de stejar, salcâm și tei de către un grup format din peste 100 de voluntari.

                     Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” a fost reprezentat de un grup de elevi de la clasa a X-a A, însoțit de doamna profesor de biologie Matei Ozana. Activitățile de plantare reprezintă un obiectiv pe care elevii și profesorii de biologie  l-au propus în cadrul tuturor proiectelor de ecologie desfășurate în colegiul nostru în acest an:”Gândește verde, gândește curat”, “Tânărul ecologist, ocrotitorul mediului”, “Școala pentru o Românie verde”. Voluntarii au primit câte o diplomă de participare care să ateste implicarea lor în acțiuni cu proiecție într-un viitor “mai verde”. Invităm, pe această cale, mai mulți elevi , profesori și părinți la astfel de evenimente.

30.03.2014

CRITERII SPECIFICE pentru selectarea cadrelor didactice.

ANEXA 15       


 

AVIZAT,

Comisia de mobilitate a personalului didactic

din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul

Inspectoratului Școlar Județean Prahova

CONFORM  ADRESA NR.456/20.02.2014
CRITERII SPECIFICE

 

pentru selectarea cadrelor didactice ce participă la etapa de

pretransfer consimțit între unitatile de învățământ

APROBATE ÎN C.A. DIN 31.01.2014

 

 

 

     TOATE CRITERIILE URMĂTOARE TREBUIE ÎNDEPLINITE.

1. PUNCTAJ MINIM 60 DE PUNCTE  CONFORM ANEXEI NR.2 LA METODOLOGIA –CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015, APROBATĂ PRIN OMEN 5451 DIN 12.11.2013.

2. CALIFICATIV ”FOARTE BINE” ÎN ULTIMII 2 ANI ȘCOLARI( 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) (adeverințe eliberate de unitatea /unitățile de învățămâmt unde a funcționat în această perioadă).

3. GRADUL DIDACTIC I ÎN SPECIALITATEA POSTULUI LA 01.09.2013 (certificat acordare a gradului didactic I- copie certificată conform cu originalul de directorul unității de învățământ unde este titular).

4. MINIM 2 LUCRĂRI DE SPECIALITATEA POSTULUI CU ISBN PUBLICATĂ ÎN ULTIMII 5 ANI ȘCOLARI(2003-2004, 2004-2005,2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) (coperta și prima pagină a lucrării-în copie certificată conform cu originalul de directorul unității de învățământ unde este titular, din care să reiasă îndeplinirea criteriului 5).

5. NESANCȚIONAT ÎN ULTIMUL AN ȘCOLAR

A. PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN COMISIILE PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE.

B. CONFORM LEGISLAȚIEI DIN EDUCAȚIE( L11/1968, L28/1978, L6/1969, L84/1995, L128/1997, L1/2011,etc.)

C. CONFORM LEGISLAȚIEI MUNCII( L3/1950, L10/1972, L53/2003, etc.)

(declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea prevederilor art.320-323 și articolul 326:(Falsul material în înscrisuri oficiale; Falsul intelectual; Falsul în înscrisuri sub semnătură privată; Uzul de fals;Falsul  în declarații) (din legea privind Codul Penal cu modificările și completările ulterioare,   îndeplinește cumulativ condițiile de la criteriile 6A, 6B, 6C) . Colegiul Național ”Al.I. Cuza” –Ploiești își rezervă dreptul să verifice informațiile din această declarație).

6 .PARTICIPAREA LA MINIMUM UN PROIECT EDUCAȚIONAL:

7. ELEV PARTICIPANT LA FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR ȘCOLARE ȘI /SAU  PREMIU LA FAZA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR NAȚIONALE ȘCOLARE ÎN SPECIALITATEA POSTULUI, ÎN ULTIMII 2 ANI ȘCOLARI

(2011-2012, 2012-2013) (adeverință eliberată de Inspectoratul Școlar Județean, din care să reiasă :anul școlar, disciplina, olimpiada  națională școlară, faza concursului, distincția acordată, numele și prenumele elevului și numele și prenumele profesorului de la clasă al elevului).

8. 90 CREDITE OBȚINUTE  ÎN ULTIMII 5 ANI ( 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013)( dovezi în copie certificată conform cu originalul de directorul unității de învățământ unde este titular ).

 

 

D I R E C T O R,

PROF. RODICA POPESCU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare