Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescător descrescător

Calendarul examenului de bacalaureat 2013

Aprobat cu ordinul MECTS nr. 5610/31.08.2012, privind organizarea și desfășurarea
examenului de bacalaureat național - 2013
_________________________________________________________________________________________________________________

CALENDARUL

examenului de bacalaureat național – 2013
Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013                          Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
31 mai 2013                                   Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 - 12 iunie 2013                         Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
12 - 14 iunie 2013                         Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
17 – 21 iunie 2013                        Evaluarea competențelor digitale – proba D
25 - 28 iunie 2013                         Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 iulie 2013                                     Limba și literatura română – proba E)a) – probă scrisă
2 iulie 2013                                     Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
3 iulie 2013                                     Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
5 iulie 2013                                     Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă
8 iulie 2013                                     Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00)
8 iulie 2013                                     Depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
9 -11 iulie 2013                               Rezolvarea contestațiilor
12 iulie 2013                                   Afișarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2013


15 – 19 iulie 2013                Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen
19-20 august 2013              Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
19-21 august 2013              Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
20 -21 august 2013             Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
22 - 23 august 2013            Evaluarea competențelor digitale – proba D
26 august 2013                    Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă
27 august 2013                    Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
28 august 2013                    Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
30 august 2013                    Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă
2 septembrie 2013             Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
3-4 septembrie 2013         Rezolvarea contestațiilor
5 septembrie 2013             Afișarea rezultatelor finale


 

20.09.2012

Examene de corigenta an scolar 2011-2012

PROGRAMAREA

EXAMENELOR  DE CORIGENȚĂ

- AN ȘCOLAR 2011/2012 -


 

Nr.

crt.

Disciplina

Data susținerii

examenului de corigență

1.

Matematica

3 septembrie 2012, ora 9.00 

2.

Chimie

3 septembrie 2012, ora 9.00

3.

Logica

3 septembrie 2012, ora 9.00

5.

Fizica

3 septembrie 2012, ora 9.00

 

 

D I R E  C T O R, 

PROF. RODICA POPESCU

13.07.2012

Admitere clasa IX-a 2012

Anexa la ordinul MECTS nr. 5220/ 29.08.2011, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013

 

CALENDARUL ADMITERII

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul școlar 2012-2013

 

Pregătirea admiterii

 

31 ianuarie 2012

Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii

1 martie 2012

Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă Transmiterea, de către Comisia Națională de Admitere, a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

1 mai 2012

Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere

5 mai 2012

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere Transmiterea, de către inspectorate, în școlile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora

15 mai 2012

Transmiterea, la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a broșurilor de admitere ale

7 mai - 1 iunie 2012

Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare

20 iunie 2012

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați

22 iunie 2012

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a

3 iulie 2012

Transmiterea de către Comisia națională de admitere, către comisiile județene, a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene

4 iulie 2012

Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Completarea, de către secretariatele școlilor, a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a.

5 iulie 2012

Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ

 

Probele de aptitudini

24 mai 2012

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

28-30 mai 2012

Înscrierea pentru probele de aptitudini

31 mai -2 iunie 2012

Desfășurarea probelor de aptitudini

5 iunie 2012

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

6 iunie 2012

Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la

22 iunie 2012

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București, către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați Actualizarea, de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional, a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

4 iulie 2012

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București, către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere

5 iulie 2012

Validarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă

6 iulie 2012

Ridicarea, de la liceele vocaționale, a fișelor de înscriere, de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

24 mai 2012

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

28-30 mai 2012

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

31 mai -2 iunie 2012

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

5 iunie 2012

Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

6 iunie 2012

Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

6-7 iunie 2012

Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă

11 iunie 2012

Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite

13 iunie 2012

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

15 mai 2012

Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

25 iunie 2012

Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi

6-8 iulie 2012

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi

9-11 iulie 2012

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012 - 2013

5 – 8 iulie 2012

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special

5 - 8 iulie 2012

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere

6 – 9 iulie 2012

Verificarea, de către părinți și candidați, a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator

10 iulie 2012

Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fișelor de opțiuni originale, la centrul de admitere județean/al municipiului București

11 iulie 2012

Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere județene/al municipiului București, la Centrul Național de Admitere

12 iulie 2012

Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia națională

13 iulie 2012

Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor

14 iulie 2012

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012 - 2013

15 iulie 2012

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.

16 iulie 2012

Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate

16 iulie -26 iulie 2012

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012 - 2013

16 iulie 2012

Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

19 iulie 2012

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

16 - 20 iulie 2012

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii

20 iulie 2012

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16-21 iulie 2012

Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori

22 iulie 2012

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul Național de Admitere

23 iulie 2012

Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii

24 iulie 2012

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal de stat a listei candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă

24 -26 iulie 2012

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

26 iulie 2012

Transmiterea, de către unitățile de învățământul liceal de stat, a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape ale admiterii

27 -30 iulie 2012

Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat

A treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012 - 2013

1 august 2012

Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

3 septembrie 2012

Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

4-5 septembrie 2012

Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

6-7 septembrie 2012

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare

10 septembrie 2012

Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

1 mai 2012

Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012 - 2013

15 iulie 2012

Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012 - 2013

23-24 iulie 2012

Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012 - 2013

24-26 iulie 2012

Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012 – 2013, pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

         

 

03.10.2011

CALENDAR BACALAUREAT 2012

Anexa la ordinul MECTS nr. 5218/29.08.2011, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2012


                                                  Calendarul examenului de bacalaureat – 2012

Sesiunea iunie-iulie 2012
28 – 30 mai 2012
Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen


1 iunie 2012
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a


11 - 13 iunie 2012
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A


13 - 15 iunie 2012
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B


18 – 22 iunie 2012
Evaluarea competențelor digitale – proba D


25 - 27 iunie 2012
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C


2 iulie 2012
Limba și literatura română – proba E)a) – probă scrisă


3 iulie 2012
Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă


4 iulie 2012
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă


6 iulie 2012
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă


8 iulie 2012
Afișarea rezultatelor


9 iulie 2012
Depunerea contestațiilor (orele 08:00 – 12:00)


10 -12 iulie 2012
Rezolvarea contestațiilor


13 iulie 2012
Afișarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2012
16 – 20 iulie 2012
Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen


20-21 august 2012
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A


20-22 august 2012
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B


21 -22 august 2012
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C


23 - 24 august 2012
Evaluarea competențelor digitale – proba D


27 august 2012
Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă


28 august 2012
Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă


29 august 2012
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă


31 august 2012
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă


2 septembrie 2012
Afișarea rezultatelor (până la orele 16:00) și depunerea contestațiilor (orele 16:00 – 20:00)


3-4 septembrie 2012
Rezolvarea contestațiilor


5 septembrie 2012
Afișarea rezultatelor finale


Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice

16.09.2011

EVALUAREA NATIONALA CLASA A VIII-A 2012

Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5219/29.08.2011 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2011-2012                                                          Calendarul Evaluării Naționale - 2012

15 iunie 2012

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18-20 iunie 2012

Înscrierea la Evaluarea Națională

25 iunie 2012

Limba și literatura română - probă scrisă

26 iunie 2012

Limba și literatura maternă - probă scrisă

27 iunie 2012

Matematica - probă scrisă

29 iunie 2012

Afișarea rezultatelor (până la ora 14)

29 iunie 2012

Depunerea contestațiilor (orele 14-18)

30 iunie-1 iulie 2012

Rezolvarea contestațiilor

2 iulie 2012

Afișarea rezultatelor finale după contestații

16.09.2011

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE

Linkuri : Istoric | Resurse umane | Resurse materiale | Știri | Contact | Concursuri / examene | Forum | Webmail | Administrare