Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti - Logo

Concursuri / Examene

Concursuri / Examene sortate : crescător descrescător

CALENDAR - EXAMEN BACALAUREAT 2015

CALENDARUL
examenului de bacalaureat național – 2015
Sesiunea iunie-iulie 2015
 
25 – 29 mai 2015
Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
29 mai 2015  
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 - 10 iunie 2015
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10 - 12 iunie 2015
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
15 – 19 iunie 2015
Evaluarea competențelor digitale – proba D
22 - 26 iunie 2015
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
29 iunie 2015  
Limba și literatura română – proba E)a) – probă scrisă
30 iunie 2015  
Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
1 iulie 2015  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
3 iulie 2015  
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă
6 iulie 2015  
Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015
Depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 - 9 iulie 2015  
Rezolvarea contestațiilor
10 iulie 2015  
Afișarea rezultatelor finale
 
Sesiunea august-septembrie 2015
 
13 – 17 iulie 2015
Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015  
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015  
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august 2015  
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20 - 21 august 2015  
Evaluarea competențelor digitale – proba D
24 august 2015  
Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015  
Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015  
Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015
Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2015  
Afișarea rezultatelor finale

 

06.01.2015

CALENDAR EVALUARE NATIONALA 2015

  

 
 
 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A
EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII
CLASEI A VIII-A
ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015
           
           13 iunie 2015                   Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
         15-17 iunie 2015              Înscrierea la Evaluarea Națională
         22 iunie 2015                   Limba și literatura română - probă scrisă
         23 iunie 2015                   Limba și literatura maternă - probă scrisă
         24 iunie 2015                   Matematica - probă scrisă
         26 iunie 2015                    Afișarea rezultatelor (până la ora 16)
         26 iunie 2015                    Depunerea contestațiilor (orele 16 - 20)
         27 -29 iunie 2015              Rezolvarea contestațiilor
         30 iunie 2015                    Afișarea rezultatelor finale după contestații
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.01.2015

CALENDAR SIMULARI 2015

 CALENDARUL

simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale

 examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 - 2015
 
Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2014-2015
 
23 februarie 2015                Simulare – Limba și literatura română – probă scrisă
24 februarie 2015                Simulare – Matematică – probă scrisă
25 februarie 2015                Simulare – Limba și literatura maternă – probă scrisă
6 martie 2015                       Afișarea rezultatelor
 
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2014-2015
 
2 martie 2015                       Simularea probei E)a) – probă scrisă – Limba și literatura română
3 martie 2015                       Simularea probei E)b) – probă scrisă – Limba și literatura maternă
4 martie 2015                       Simularea probei E)c) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului
6 martie 2015                       Simularea probei E)d) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului și specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
12 martie 2015                     Afișarea rezultatelor
06.01.2015

Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a - 2015

 

 

 CALENDARUL

de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
în anul școlar 2014-2015
 
1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
 
     18 mai 2015                                   Scris – Limba română
     19 mai 2015                                   Citit – Limba română
                                                               Scris-Citit – Limba română pentru minoritățile naționale
     20 mai 2015                                   Matematică
     21 mai 2015                                   Scris – Limba maternă
     22 mai 2015                                   Citit – Limba maternă
 
2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
 
     26 mai 2015                                   Limba română
     27 mai 2015                                   Matematică
     28 mai 2015                                   Limba maternă
 
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
 
     2 iunie 2015                                    Limbă și comunicare
     3 iunie 2015                                    Matematică și Științe ale naturii

 

06.01.2015

CALENDAR ADMITERE CLASA A IX-A 2015-2016

 CALENDARUL ADMITERII

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul școlar 2015-2016
 
DATA LIMITĂ/PERIOADA
EVENIMENTUL
Pregătirea admiterii
31 ianuarie 2015
Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
1 martie 2015
Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
1 mai 2015
Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere
7 mai 2015
 
Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
15 mai 2015
Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
11 - 29 mai 2015
Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare
17 iunie 2015
Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
19 iunie 2015
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a
2 iulie 2015
Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene
3 iulie 2015
 
Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a.
6 iulie 2015
Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ
Probele de aptitudini
21-22 mai 2015
Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
25-26 mai 2015
Înscrierea pentru probele de aptitudini
27-30 mai 2015
Desfășurarea probelor de aptitudini
1 iunie 2015
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
2 iunie 2015
Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini
19 iunie 2015
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați
2 iulie 2015
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere  
3 iulie 2015
Validarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă
6 iulie 2015
 
Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
21-22 mai 2015
Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
25-26 mai 2015
Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
27-30 mai 2015
Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
1 iunie 2015
Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
2 iunie 2015
Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
3-4 iunie 2015
Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
9 iunie 2015
Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
10 iunie 2015
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
15 mai 2015
Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
19 iunie 2015
Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
6-8 iulie 2015
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
9-11 iulie 2015
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Prima etapă de admitere în învățământul liceal  de stat pentru candidații din seria curentă, precum  și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015-2016
3 – 7 iulie 2015
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea
3 - 7 iulie 2015
Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fișele de înscriere
4 – 8 iulie 2015
Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator
9 iulie 2015
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
10 iulie 2015
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere
11 - 12 iulie 2015
Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia națională
13 iulie 2015
Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor
14 iulie 2015
Repartizarea computerizată în învățământul liceal  de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului școlar 2015 - 2015
15 iulie 2015
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal  de stat din județ/municipiul București
15 iulie 2015
Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal  a listei candidaților repartizați în acea unitate
16 iulie -24 iulie 2015
Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
A doua etapă de admitere în învățământul liceal  de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
15 iulie 2015
Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
16-17 iulie 2015
Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă
18 iulie 2015
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
15 - 20 iulie 2015
Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii
20 iulie 2015
Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini
Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă
15-21 iulie 2015
Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori
22 iulie 2015
Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul Național de Admitere
23 iulie 2015
Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii
23 iulie 2015
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal  de stat
Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal  de stat a listei candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă
23 -24 iulie 2015
Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua
24 iulie 2015
Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal  de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape ale admiterii
27-30 iulie 2015
Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat la primele două repartizări computerizate.
A treia etapă de admitere în învățământul liceal  de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
1 august 2015
Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor  de limbă modernă ori maternă
31 august 2015
Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
1-2 septembrie 2015
Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor  de limbă modernă sau maternă
3-4 septembrie 2015
Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare
7 septembrie 2015
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării
Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
1 mai 2015
Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18
06.01.2015

CONTUL MEU

Nume utilizator :

Parola :

Ține-mă minte :

ȘTIRI

CONCURSURI / EXAMENE

CLASA A V-A

PROIECTE